小学生必背英语单词表附音标(小学英语1-6年级必背单词带音标)

兵兵2023-05-15教育428

Pen 钢笔[pen] n

pencil铅笔['pensəl] n

pencil-case铅笔盒['penslkeis] n

ruler 尺子['ru:lə] n

eraser 橡皮[i'reizə] n

crayon 蜡笔['kreiən] n

book 书[buk] n

bag 书包[[bæɡ] n

sharpener 卷笔刀['ʃɑ:pənə] n

school 学校[sku:l] n

head 头[hed] n

face 脸 [feis] n

nose鼻子[nəuz] n

mouth 嘴[mauθ] n

eye 眼睛[ai] n

ear 耳朵[iə] n

arm胳膊[ɑ:m] n

finger 手指['fiŋɡə] n

leg 腿[leɡ] n

foot 脚[fut] n

body 身体['bɔdi] n

red 红色的[red] n

yellow 黄色的['jeləu] n

green 绿色的[ɡri:n] n

blue 蓝色的[blu:] n

purple 紫色的['pə:pl] n

white 白色的[hwait] n

black 黑色的[blæk] n

orange 橙色的 桔子['ɔ:rindʒ] n

pink 粉色的[piŋk] n

brown 棕色的[braun] n

cat 猫;猫科动物[kæt] n

dog 狗 [dɔg] n

monkey 猴子;顽童['mʌŋki] n

panda 熊猫['pændə] n

rabbit 兔子['ræbit] n

duck 鸭子[dʌk] n

pig 猪[piɡ] n

bird 鸟;禽[bə:d] n

bear 熊[bεə] n

elephant 大象['elifənt] n

mouse 老鼠[maus] n

squirrel 松鼠['skwə:rəl] n

cake 蛋糕[keik] n

bread 面包[bred] n

hot dog 热狗

hamburger汉堡包['hæmbə:ɡə] n

chicken 鸡肉['tʃikin] n

French fries 榨薯条[frentʃ fraiz] n

Coke 可乐[kəuk] n

juice 果汁;汁[dʒu:s] n

milk 牛奶[milk] n

water 水['wɔ:tə] n

tea 茶[ti:] n

coffee 咖啡['kɔfi] n

one一[wʌn] n

two 二[tu:] n

three 三[θri:] n

four 四[fɔ:] n

five 五[faiv] n

six 六[siks] n

seven 七['sevən] n

eight 八[eit] n

nine 九[nain] n

ten 十[ten] n

doll 玩具娃娃[dɔl] n

balloon 气球[bə'lu:n] n

car 小汽车[kɑ:] n

plane 飞机[plein] n

text 课文;文本[tekst] n

self 自己;自我;本质[self] n

word 单词;言辞;歌词[wə:d] n

type 类型;样式;榜样[taip] n

module 单元;组件['mɔdju:l] n

daily 每日的;日常的['deili] a

grammar语法['græmə] n

content (书刊等的)目录;内容[kən'tent] n

love 爱[lʌv] n

expression 表达;表现力;表情[iks'preʃən] n

wall 墙[wɔ:l] n

project 方案;计划[prə'dʒekt] n

dictionary 字典['dikʃəneri] n

sheet 印刷品;表格[ʃi:t] n

mum 妈妈(口语)[mʌm] n

vocabulary 词汇;用词范围;词典[və'kæbjuləri] n

poem (一首)诗['pəuim] n

page 页[peidʒ] n

oral 口试['ɔ:rəl] n

unit 单元;单位['ju:nit] n

I am (我)是[æm]

you 你[ju:] pron

are (你)是[ɑ:] v

come in. 进来['kʌm in]

name 名字[neim] n

class 班[klɑ:s ] n

good 好的[ɡud] n

good morning! 早上好

new新的;新闻[nju:] n

we 我们[wi:] pron

from 从……[frɔm] prep

from beijing 从北京来的

chair 椅子[tʃɛə] n

floor 地板[flɔ:] n

box 盒子[bɔks] n

at 在... ;在……时[æt] prep

zoo 动物园[zu:] n

at the zoo 在动物园里

park 公园[pɑ:k] n

classroom 教室['klɑ:srum] n

factory工厂['fæktəri] n

square 广场[skwεə] n

capital首都['kæpitəl] n

China 中国['tʃaɪnə] n

the capital of China 中国首都

motherland 祖国['mʌðəlænd] n

has有[hæz] (have的第三人称单数现在式)

cap 帽子[kæp] n

star 星;星号;星状物[stɑ:] n

our我们的['auə] pron

national国家的['næʃənəl] n

national flag国旗[flæɡ]

coat上衣[kəut] n

have有[hæv] v

long长的[lɔŋ] a

short短的;矮的[ʃɔ:t] a

big大的[biɡ] a

small小的[smɔ:l] a

or或;还是[ɔ:] conj

guess 猜[ɡes] n

hey 嗨[hei] int

tall高的[tɔ:l] a

old年老的[əuld] a

young年轻的[jʌŋ] a

Chinese 中国的;汉语;中国人['tʃai'ni:z]

over 越(过) ['əuvə] v

English英国的;英语;英国人['iŋgliʃ]

there 那儿[ðεə] ad

over there 在那边

join 参加[dʒɔin] n

other另外的['ʌðə] pron

an一(个) [æn] art

apple苹果['æpl] n

hand手[hænd] n

egg蛋[eɡ] n

them 他(她;它)们(宾格) [ðem] pron

umbrella 伞 [ʌm'brelə] n

school is over. 放学了

home家[həum] n

go home 回家

rain 雨;下雨[rein] n

it's raining. 正在下雨

can't 不能[kɑ:nt]

now 现在[nau] ad

much许多;很;非常[mʌtʃ] a ad

how much 多少

eleven 十一[i'levən] num

twelve十二[twelv] num

minus 减['mainəs] prep a n

here这儿[hiə] ad n

Here you are. 给你

money 钱;收入['mʌni] n

they 他(她;它)们[ðei] pron

twenty 二十;二十年代['twenti] num

these 这些[ði:z] pron

door 门;出口[dɔ:] n

window窗['windəu] n

picture图画;照片['piktʃə] n

talk说话;谈论;演讲[tɔ:k] n

about 关于[ə'baut] prep

flower花;开花;精华['flauə] n

some 一些[sʌm] pron

boat 船;小船[bəut] n

lake 湖[leik] n

skirt 裙子;边缘;外围[skə:t] n

clean 清洁的[kli:n] a

shirt (男式)衬衫[ʃə:t] n

dirty脏的['də:ti] a

cup 杯子;奖杯[kʌp] n

glass玻璃杯[ɡlɑ:s] n

picture-book 图画书

have a look 看一看

sure 当然;一定;可靠地[ʃuə] a ad

and和[ænd] conj

their 他(她;它)们的 [ðεə] pron

pioneer 先锋[,paiə'niə] n

right对的[rait] a n

young pioneer 少年先锋队员

scarf 领巾[skɑ:f] n

red scarf 红领巾

all全部;都;尽可能的[ɔ:l] ad pron n

both 两[bəuθ] pron

peasant农民['pezənt] n

soldier士兵;兵蚁['səuldʒə] n

doctor医生;博士['dɔktə] n

class is over下课了

play 玩;演奏;表演[plei] v n

there are 有

what are they doing? 她们在做什么?

do做[du:] v

pingpong 乒乓球;桌球['piŋpɔŋ] n

rainbow 彩虹['reinbəu] n

American美国的,美国人[ə'merikən]

Paper 纸;报纸;报告['peipə] n

piece片[pi:s] n

a piece of 一片;一张

ink墨水[iŋk] n

bottle瓶;酒['bɔtl] n

a bottle of 一瓶

me我(宾格) [mi:] pron

please请[pli:z] v

thank谢谢[θæŋk] v n

want要;想见;追捕[wɔnt] v

write写[rait] v

letter信['letə] n

any任何['eni] pron

Thanks谢谢

way路;路程 [wei] n

go去[ɡəu] v

go to the door 到门那儿去

open开;开阔的['əupən] v

close关;结账[kləuz] v

blackboard黑板['blækbɔ:d] n

clean把…弄干净[kli:n] v

football足球;橄榄球['futbɔ:l] n

Match比赛;对手[mætʃ] n

between在(两者)之间[bi'twi:n] prep

this afternoon今天下午[,ɑ:ftə:'nu:n]

time时候;次;时代[taim] n

have you any paper? 你有纸吗?

what time? 什么时候?

at three 在三时;在三点

but但是;而是;然而[bʌt] conj

jacket外衣;夹克;皮['dʒækit] n

basketball篮球['bæskitbɔ:l] n

TV电视

radio 收音机;电台['reidiəu] n

bat球拍;击球[bæt] n

maybe也许;可能['meibi] ad

of course 当然[kɔ:s]

knife小刀;手术刀;匕首[naif] n

sorry对不起;抱歉['sɔri] int

for为;代替;因为;为得到[ fɔ:] prep

can能够;可以;究竟[kæn] v.aux

make做;制作;作出举动[meik] v

right now立刻

there is有;存在

near 靠近[niə] ad prep

playground操场['pleiɡraund] n

model模型;模特;模范['mɔdl] n

model plane模型飞机

model ship 模型轮船

sky天空;天气;顶峰[skai] n

bright明亮的;开朗的[brait] a

above 在…上方[ə'bʌv] prep

lesson功课;课程;教训['lesən] v

have lessons上课

like喜欢;愿意;希望[laik] v

Like 爱好[laik] n

table桌子['teibl] n

let让;出租[let] v

artist 画家;艺术家['ɑ:tist] n

house房子[haus] n

tree 树;家谱[tri:] n

river河流;巨量['rivə] n

front前面;前部;正面[frʌnt] n

in front of 在…前面

then那么;然后[ðen] ad

tcow母牛[kau] n

behind在..后面[bi'haind] prep

goose鹅[ɡu:s] n

geese鹅(复数) [ɡi:s]

moon月亮;月光[mu:n] n

air 空气;天空;气氛[εə] n

mountain山;山脉['mauntin] n

think想;认为[θiŋk] v

so这样;这么;所以['səu] ad

give给;生产;出售[ɡiv] v

animal动物['æniməl] n

life 生命;生活[laif] n

which 哪一个[hwitʃ] adv

nineteen十九[,nain'ti:n] num

thirty 三十['θə:ti] num

twenty-one二十一['twenti,wʌn]

thirty-three三十三['θə:ti'θri:]

miss 女士;小姐;少女[mis] n

people 人;人民;民族['pi:pl] n

family家;家庭;家族['fæmili] n

day白天;时代;……节日[dei] n

week周;星期[wi:k] n

today今天[tə'dei] n

baby婴儿;幼畜['beibi] n

see看见[si:] v

zebra斑马;有斑纹的['zi:brə] n

run跑;行驶;运行;逃跑[rʌn] n

jump跳[dʒʌmp] v

all the time 一直

count数[kaunt] v n

lion狮子;勇敢的人['laiən] n

tiger 老虎;凶残的人['taiɡə] n

sit坐[sit] v

exercise练习;运动['eksəsaiz] v

down向下[daun] prep ad

very很;非常['veri] ad

exercise-book 练习本

out出;在外[aut] ad

out of 向(在)…外面

listen听['lisən] v

read读;察觉[ri:d] v

after在…后面['ɑ:ftə] prep

stop停止[stɔp] v n

wait 等待[weit] v

evening傍晚;晚上['i:vniŋ] n

cinema电影院['sinəmə] n

crossing 十字路口['krɔ:siŋ] n

light 灯;光;火花;眼神['lait] n

must必须;应该[mʌst] v.aux.

yet还(没有)…还(不)…[jet] ad conj

o'clock 点钟[ə' klɔk]

morning早晨;上午['mɔ:niŋ] n

get得到[ɡet] n

up向上;上升;在……上面[ʌp] n

get up起床

half半[hɑ:f] n ad

past过[pɑ:st] v

morning exercises早操

breakfast早餐['brekfəst] n

eye-exercises 眼保操

have a lesson上课

draw画[drɔ:] v

clock钟[klɔk] n

tell 告诉;吩咐[tel] n

her 她(宾格) [hə:] pron

stand站;站立[stænd] v

ask 问;提问[ɑ:sk] v

question问题['kwestʃən] n

well健康的[wel] a

answer 回答['ɑ:nsə] v

talk in English 用英语交谈

help 帮助;治疗[help] v

quarter四分之一;一刻['kwɔ:tə] n

game游戏[ɡeim] n

study学习;研究;学问['stʌdi] n

supper晚饭;晚餐会['sʌpə] n

watch看;观看[wɔtʃ] v

afraid 害怕的[ə'freid] a

Mr.先生(mister的缩写) ['mistə] n

son儿子;女婿[sʌn] n

daughter女儿;媳妇;妇女['dɔ:tə] n

newspaper报纸['nju:s,peipə] n

by 在…旁;靠近 prep

play with 玩…

sweep扫[swi:p] v

floor地板;地面;……层[flɔ:] n

mop擦;抹;拖[mɔp] v

ready准备好了['redi] a ad

still 还;仍旧[stil] ad

lunch午餐[lʌntʃ] n

room房间[ru:m] n

look for 寻找

hurry匆忙;赶紧['hʌri] v n

hurry up! 快点!

fox狐狸;狡猾的人[fɔks] n

news消息;新闻[nju:z] n

come this way 往这边来

away离……;外出[ə'wei]

run away 跑掉

giraffe 长颈鹿[dʒi'rɑ:f] n

why (表吃惊;满意等)哎呀!为什么?[hwai] adv

noise 噪声[nɔiz] n

pineapple 菠萝;凤梨['pain,æpl] n

lorry 卡车['lɔ:ri] n

lime 酸橙;菩提树[laim] n

lizard 蜥蜴['lizəd] n

board 写字板;牌子;伙食[bɔ:d] n

computer 计算机[kəm'pju:tə] n

teacher’s desk 讲台

fan扇子;电扇;螺旋桨[fæn] n

classmate同学['klɑ:smeit] n

good idea好主意[ai'diə]

all right好吧;好的

seat座位[si:t] n

good job 干的好[dʒɔb]

what什么;(感叹)多少[hwɔt] pron int

look at 看……

Chinese book 语文书

fat胖的;厚的;大量的[fæt] a

heavy重的;沉重的['hevi] a

may可以[mei] v.aux.

long hair 长头发[hεə]

short hair 短头发

thin 瘦的;细的;薄的[θin] a

strong 健壮的;坚固的[strɔŋ] a

quiet 安静的['kwaiət] a

his 他的[hiz] pron

photo 照片['fəutəu] n

teacher 教师['ti:tʃə] n

Student(大中学)学生['stju:dənt] n

music音乐['mju:zik] n

science科学;技术['saiəns] n

sports 体育运动[spɔ:ts] n

computer game 电脑游戏

painting 绘画;上油漆['peintiŋ] v

boy 男孩;儿子;小儿子[bɔi] n

girl女孩;女儿[ɡə:l] n

bathroom 卫生间;浴室['bæθrum] n

bedroom 卧室['bedrum] n

kitchen 厨房['kitʃin] n

fridge 冰箱[fridʒ] n

key钥匙[ki:] n

rice米饭[rais] n

noodle(s) 面条(通常复数)['nu:dl] n

hungry饥饿的['hʌŋgri] a

chopsticks筷子(复数)['tʃɔpstik] n

horse 马[hɔ:s] n

spoon 勺子[spu:n] n

plate 盘子[pleit] n

fork 叉子;岔口[fɔ:k] n

pass 传递;经过;度过[pɑ:s] v

Try试;试一下[trai] v

Help yourself 随便吃

show 展示;演出[ʃəu] n

food 食物[fu:d] n

parents 父母['pєərənts] n

uncle 叔叔舅舅姨夫姑父['ʌŋkl] n

aunt 姑姑;婶;姨[ɑ:nt] n

member 成员['membə] n

only 只有;仅仅['əunli] a

puppy 小狗['pʌpi] n

sister 姐妹['sistə] n

farmer 农民['fɑ:mə] n

nurse 护士[nə:s] n

it 它[it] pron

class 课程[klɑ:s] n

dress 连衣裙[dres] n

T-shirt T恤衫

no 不;不是[nəu] ad

not 不;不是的[nɔt] ad

warm 暖和的[wɔ:m] a

cold 寒冷的[kəuld] a

cool 凉爽的[ku:l] a

jean 牛仔裤;斜纹棉布[dʒi:n] n

pant 长裤[pænt] n

Sock(s) 袜子(复数)[sɔk] n

Shoe(s) 鞋子(复数)[ʃu:] n

snowy 下雪的['snəui] a

sunny晴朗的['sʌni] a

banana 香蕉[bə'nɑ:nə] n

pear梨[pεə] n

watermelon 西瓜['wɔ:tə,melən] n

Monday 星期一['mʌndi] n

Tuesday星期二 ['tju:zdi ] n

Wednesday星期三['wenzdei ] n

Thursday ] 星期四['θə:zdi] n

Friday星期五 ['fraidi] n

Saturday星期六 ['sætədi] n

Sunday星期天 ['sʌndi] n

raindrop 雨点['reindrɔp] n

robot 机器人['rɔbət] n

good 好的[gud] n

friend朋友[frend] n

hear 听;听见[hiə] v

work工作[wə:k] n

walk 走路;步行[wɔ:k] v

excuse me. 对不起!请原谅![iks'kju:z]

take 拿;乘[teik] v

take a no.7 bus 乘七路公共汽车

trolley-bus 无轨电车['trɔlibʌs] n

underground. 地铁['ʌndəgraund] n

number 号;号码['nʌmbə] n

England英国['inglənd] n

America美国;美洲[ə'merikə] n

by underground 乘地铁

bus stop 公共汽车站[stɔp]

Catc(bus) 赶上;抓住[kætʃ] v

fish 鱼[fiʃ] n

nest 鸟巢[nest] n

swim 游泳[swim] v

sing 唱;唱歌[siŋ]

dance跳舞;舞蹈['dɑ:ns] v

volleyball排球['vɔlibɔ:l]

speak 说[spi:k] v

little少许;一点点;幼小['litl] a

a little 少许;一点点

owl 猫头鹰[aul] n

each每个各自的[i:tʃ] pron ad

each other 互相['ʌðə]

begin 开始[bi'gin]

like像[laik] prep

Russian俄语,俄国人['rʌʃən]

so much like 很像

dark 黑暗[dɑ:k] n

say说[sei] v

after all 究竟;到底

often 经常;常常['ɔ:fən] ad

child小孩[tʃaild] n

children 小孩(复数) ['tʃildrən] n

palace宫殿['pælis] n

a lot of 许多…

fun乐趣;娱乐[fʌn]

every每个的['evri] a

early早,早的['ə:li] a

wash洗[wɔʃ] v

brush刷(子) [brʌʃ] n

tooth 牙[tu:θ] n

teeth牙(复数) [ti:θ] n

far远[fɑ:] a n

usually通常['ju:ʒuəli] ad

summer夏天['sʌmə] n

winter冬季;冬天['wintə] n

skate 滑冰[skeit ] v

buy买[bai]v

size 大小;尺寸;号码[saiz] n

try on 试穿

fast 快[fɑ:st] a

will将[wil] v.aux.

hare野兔[hєə] n

tortoise乌龟['tɔ:təs] n

race比赛[reis] n

have a race 赛一赛

get到达[get] v

get there 到那里

got (动词get的过去式) [gɔt]

sleep 睡觉[sli:p] v

first第一;首先[fə:st] num

win赢;获胜[win] v

rest休息[rest] v

Mr. and Mrs. white 怀特先生和夫人

welcome欢迎;受欢迎的['welkəm] int

forty四十['fɔ:ti] num

forty-two四十二

very much 非常 ad

only仅仅唯一的['əunli] ad

bell铃,铃声[bel] v

it's time for 是…的时候了

back后面[bæk] n

at the back 在后面

when什么时候[(h)wen] adv

begin classes 开始上课

month月[mʌnθ] n

basin 盆;脸盆['beisən] n

once一次[wʌns] ad n

once a week 每周一次

group 组;小组[gru:p] n

pool 池[pu:l] n

swimming-pool 游泳池

man男子[mæn] n

him他(宾格) [him] pron

woman妇女['wumən] n

her 她(宾格) [hə] pron

bring带来;拿来[briŋ] vt

us 我们(宾格) pron

call 叫[kɔ:l] v

dad 爸爸[dæd] n

cabbage卷心菜 ['kæbidʒ] n

pair 一双[pєə] n

a pair of 一双…

yours你的;你们的[juəz] pron

empty 空的['empti] a

mine我的[main] pron

whose 谁的[hu:z] pron

trousers 裤子;长裤['traʊzəz] n

a pair of trousers 一条裤子

ours 我们的['auəz] pron

theirs他(她;它)们的[ðєəz] pron

wear 穿戴[wεə] n

blouse (女式)衬衫[blauz] n

hers 她的[hə:z] pron

ground地面[graʊnd] n

pick 采;摘[pik] v

pick up 拾起

put into 放到…里

may i have a try? 我可以试试吗

eat breakfast 吃早饭[i:t] ['brekfəst]

do morning exercises 晨练['mɔ:niŋ] ['eksəsaiz] n

noon 中午[nu:n] n

have English class上英语课[hæv] ['iŋgliʃ] [klɑ:s]

spring 春天[spriŋ] n

play sports进行体育运动[plei] [spɔ:ts]

fall 秋天[fɔ:l] n

climb mountains 爬山[klaim] ['mauntins]

date 日期[deit] n

visit grandparents看望祖父母['vizit] ['græn,pєərənts]

study 书房['stʌdi] n

play the piano弹钢琴[plei] [pi'ɑ:nəu]

make a snowman 堆雪人['snəʊmæn]

go shopping 购物[gəu] ['ʃɔpiŋ]

fly kites 放风筝[flai] [kait]

skate 滑冰(鞋)[skeit] n

go hiking 去远足['haikiŋ]

weekend周末['wi:kend] n

sometimes 有时候['sʌmtaimz] ad

birthday生日['bə:θdei] n

season 季节['si:zn] n

cook dinner做饭[kuk] ['dinə]

best 最;极[best] a ad

read a book 看书[rid]

plant trees 种树[plɑ:nt] [tri:s]

because 因为[bi'kɔz] conj

mirror 镜子;榜样['mirə] n

draw pictures 画画[drɔ:] ['piktʃəz]

grandpa 爷爷;外公['grændpɑ:] n

grandma 奶奶;外婆['grændmɑ:] n

kangaroo袋鼠[,kæŋgə'ru:] n

answer the phone 接电话['ɑ:nsə] [fəun]

fight 打架[fait] v

listen to music听音乐['lisn] ['mju:zik]

honey蜂蜜['hʌni] n

clean the room打扫房间[kli:n][rum]

write a letter写信[rait] ['letə]

write an e-mail写电子邮件

climb 往上爬[klaim] v

swing 荡;荡秋千[swiŋ] v

drink water 喝水[driŋk] ['wɔ:tə]

take pictures 照相[teik] ['piktʃəz]

scarf 围巾;领带[skɑ:f] n

watch insects 观察昆虫[wɔtʃ] ['insekt]

chess 西洋棋[tʃes] n

pick up leaves 采摘树叶[pik] [ʌp] [li:vz]

traffic 交通['træfik] n

do an experiment做实验[du:] [æn] [iks'perimənt]

stop停车站[stɔp] n

catch butterfly 捉蝴蝶[kætʃ] ['bʌtəflai]

hobby 爱好['hɔbi] n

count insects 数昆虫[kauʊnt]

collect leaves 收集树叶[kə'lekt]

play chess下棋[plei][tʃes]

have a picnic 举行野餐['piknik]

write a report写报告[rait][ri'pɔ:t]

shell 贝壳;果壳[ʃel] n

traffic light 交通灯[lait]

traffic rule交通规则ru:l]

get to 到达[get] [tu]

library 图书馆['laibrəri] n

where 在哪里;到哪里[(h)wєə] ad pron

turn 转弯[tə:n] v

next to 与……相邻[nekst]

bookstore 书店['bukstɔ:] n

post card 明信片[pəust] [kɑ:d] n

right 右边[rait] n

left 左边[left] n

straight 成直线地[streit] a

this morning 今天上午[ðis] ['mɔ:niŋ]

next week 下周[wi:k]

this afternoon 今天下午[ðis] ['ɑ:ftə'nu:n]

go→goes 去[gəʊz]

his evening今天晚上[ðis] ['i:vniŋ]

comic book 漫画['kɔmik] [buk]

comic连环图画;喜剧的['kɔmik] n

dive→diving 跳水[daiv]

ride a bike→riding a bike 骑自行车[raid]

writer 作家['raitə] n

play the violin→playing the violin 拉小提琴['pleiiŋ] [,vaiə'lin]

make kites→making kites 制作风筝[meik] [kait]

fly飞[flai] v

collect stamps→collecting stamps 集邮[kə'lekt] [stæmps]

should 应该[ʃud ] v.aux

live→lives 居住[liv ] [laivz]

teach→teaches 教[ti:tʃ]

watch→watches看[wɔtʃ]

read→reads 读;看[rid]

doesn’t=does not [dʌz ]

singer 歌唱家;歌手['sindʒə] n

actor 男演员['æktə] n

actress女演员['æktris] n

TV reporter 电视台记者[ri'pɔ:tə]

engineer工程师[,endʒi'niə] n

accountant会计[ə'kauntənt] n

policeman 男警察[pə'li:smən] n

salesperson销售员['seilz,pə:sən] n

cleaner清洁工['kli:nə] n

work 工作;活动[wə:k] v

cloud 云[klaud] n

sun 太阳[sʌn] n

stream 河;溪[stri:m] n

come from 来自[kʌm] [frɔm]

seed 种子[si:d] n

soil 土壤[sɔil] n

sprout 苗;芽[spraut] n

plant 种植[plɑ:nt] vt

tall → taller更高的[tɔ:l]

short → shorter 更矮的[ʃɔ:t]

strong → stronger 更强壮的

old → older 年龄更大的[əuld]

young → younger 更年轻的[jʌŋ]

big → bigger 更大的[big]

heavy → heavier 更重的['hi:vi]

long → longer 更长的[lɔŋ]

thin → thinner 更瘦的[θin]

small → smaller 体型更小的[smɔ:l]

have a fever 发烧[hæv] ['fi:və]

have a sore throat 喉咙疼[sɔ:] [θrəut]

have a cold 感冒[kəuld]

have a toothache 牙疼['tu:θeik]

have a headache 头疼['hedeik]

sore 疼的[sɔ] a

matter 事情;麻烦['mætə] n

hurt 疼痛[hə:t] n v

tired 疲劳的;累的['taiəd] a

excited 兴奋的[ik'saitid] a

angry 生气的['æŋgri] a

happy 高兴的['hæpi] a

bored 无聊的;烦人的[bɔ:d] a

sad 忧伤的;悲伤的[sæd] a

watch → watched 看[wɔtʃ]

wash → washed 洗[wɔʃt]

clean → cleaned 打扫[kli:n]

play → played 玩[plei]

go to a park → went to a park 去公园[pɑ:k]

row划;划船 [rau] v

go swimming→went swimmin去游泳['swimiŋ]

ski滑雪,雪橇[ski] n

go fishing → went fishing 去钓鱼['fiʃiŋ]

snake 蛇[sneik] n

eat good food → ate good food 吃好吃的食物

soft 柔软[sɔft] a

go hiking → went hiking 去郊游['haikiŋ]

wind 风[waind] n

take pictures → took pictures 照相[teik] [tuk]

wolf 狼[wulf] n

last 上一个的;仅余的;留在最后的[lɑ:st]

glove 手套[glʌv] n

go ice-skating → went ice-skating 去滑冰[ais]

grey 灰色[grei] n

row a boat → rowed a boat 划船[rau] [bəut]

taste 尝[teist] vt

see elephant → saw elephant 看大象([si:] )[sɔ:]

loud 响的[laud] a

go skiing → went skiing 去滑雪[ 'ski:iŋ]

bell 铃;门铃[bel] n

sing and dance → sang and danced 唱歌和跳舞[siŋ] ['dɑ:ns] sæŋ]

learn Chinese → learned Chinese 学汉语[lə:n] ['tʃai'ni:z] ['lə:nid]

visit → visited 看望['vizit]

do → did last weekend 上个周末

go → went 去[gəu] [went]

hiking徒步旅行['haikiŋ] n v

climb → climbed 爬klaim]

smell 嗅 闻[smel] vt

get → got 到达[get] [gɔt]

how 怎么;如何[hau] ad

shine 照耀;发光[ʃain] vi

wave 浪;波浪[weiv] n

toy 玩具;玩物[tɔi] n

parrot 鹦鹉['pærət] n

aeroplane 飞机['ɛərəplein] n

roof 屋顶;车顶[ru:f] n

sweet 甜的;悦耳的[swi:t] a

colour 给……颜色['kʌlə] v

drill 钻头 钻床[dril] n

dry 干的 干旱的[drai] a

blow 吹[bləu] vt vi

insect 昆虫['insekt] n

ambulance (man) 急救员['æmbjuləns] n

angry 发怒['æŋgri] a

aviary 鸟巢 禽舍['eiviəri] n

block 大楼;大厦[blɔk] n

branch 树枝[brɑ:ntʃ] n

brave 勇敢的[breiv] n

bus driver 司机['draivə] n

butter 黄油;奶油['bʌtə] n

chase 追赶[tʃeis] v

chocolate 巧克力['tʃɔkəlit] n

coffee 咖啡['kɔfi] n

cook 厨师[kuk] n

cook 烹调;煮[kuk] v

corm 谷物[kɔ:m] n

crisp 松脆饼干;松脆之物[krisp] n

cut 切;割;砍kʌt] v

dear 亲爱的;可爱的[diə] a

dentist 牙医['dentist] n

eighteen 十八['ei'ti:n] num

eleven 十一[i'levn] num

engine 引擎;发动机['endʒin] n

everywhere 到处;彻底['evrihwɛə] adv

farm 农场[fɑ:m] n

feed 喂养;饲养[fi:d] v

fifteenth 十五['fif'ti:nθ] num

fire 火[faiə] n

fireman 消防员['faiəmən] n

flour 面粉;粉状物质[flauə] n

fountain 喷水池;泉水['fauntin] n

fourteen 十四['fɔ:'ti:n] num

frog 青蛙[frɔg] n

fruit 水果;果实[fru:t] n

full 饱的;充满的[ful] a

grass 草;草坪[grɑ:s] n

hay 干草[hei] n

hoop 呼啦圈;戒指;篮圈[hu:p] n

knee 膝盖;膝部[ni:] n

large 大的;宽大的[lɑ:dʒ] a

leave 离开[li:v] v

log 原木;木材[lɔg] n

mask 面具;遮蔽物;口罩[mɑ:sk] n

moth 蛾;蛀虫[mɔθ] n

packet 小包['pækit] n

policewoman 女警[pə'li:s,wumən] n

postman 邮递员['pəustmən] n

rectangle 长方形[rek'tæŋgl] n

ride 骑;乘[raid] v

rope 绳子[rəup] n

round 圆的[raund] a

rubbish 垃圾;废话['rʌbiʃ] n

seventeen 十七[,sevn'ti:n] num

sharp 尖的;锋利的[ʃɑ:p] a

sheep 羊;害羞的人;蠢人[ʃi:p] n

See you 再见

birthday 生日['bə:θdei] n

Oh no 噢;不[əu]

I’m……years old 我……岁

shop assistant 营业员[ə'sistənt] n

shoulder 肩['ʃəuldə] n

sixteen 十六['siks'ti:n] num

sketchbook 写生簿;小品集['sketʃbuk] n

stalk 主茎[stɔ:k] n

stone 石头[stəun] n

sugar 糖['ʃugə] n

sunglasses 太阳镜['sʌnglɑ:siz] n

supermarket 超市['sju:pə,mɑ:kit] n

telephone 打电话['telifəun] v

There be 有

thirteen 十三['θə:ti:n] num

throw 扔;转动(开关)[θrəu] v

toe 脚趾;足尖[təu] n

trunk 树干;大皮箱[trʌŋk] n

under在……下面['ʌndə] prep

waiter 服务员(男)['weitə] n

You can call me……(name) 你可以叫我……

April 四月['eiprəl] n

waitress 女服务员['weitris] n

afternoon 下午;午后['ɑ:ftə'nu:n] n

How much is it? 多少钱

……yuan.please 请付……元

I’m sorry. That’s all right 对不起。没关系。

august 八月[ɔ:'gʌst] n

basket 筐 ['bɑ:skit] n

beach 海滩[bi:tʃ] n

bench 长凳 法官[bentʃ] n

beside 在……旁边[bi'said] prep

blind 瞎的[blaind] n

blunt 钝的 头脑迟钝的[blʌnt] a

bone 骨头[bəun] n

brush 毛笔[brʌʃ] n

busy 忙['bizi] a

cannot 不能['kænɔt] aux

cloudy 多云的;阴天的['klaudi] a

cousin 堂(表)兄弟姐妹['kʌzn] n

December 十二月[di'sembə] n

dig 挖[dig] v

dining 进餐['dainiŋ] n

dining room 餐室;餐厅 n

dish 碟子;盘子[diʃ] n

donkey 驴;傻瓜['dɔŋki] n

drum 鼓[drʌm] n

dry 擦干[drai] v

duckling 小鸭['dʌkliŋ] n

eat 吃[i:t] v

February 二月['februəri] n

felt pen 毡头笔[felt] n

fifty 五十['fifti] num

sail 驾驶(船只)[seil] n

may 五月[mei] n

grape 葡萄;葡萄酒[greip] n

guitar 吉他[gi'tɑ:] n

half past …点半[hɑ:f] [pɑ:st]

hole 洞;孔眼[həul] n

homework家庭作业['həumwə:k] n

January 一月['dʒænjueri] n

July 七月[dʒu:'lai] n

June 六月[dʒu:n] n

letter 字母;文字['letə] n

live 居住;生活[liv] v

march 三月[mɑ:tʃ] n

motorbike 摩托车['məutəbaik] n

November 十一月[nəu'vembə] n

October十月[ɔk'təubə] n

old 旧的[əuld] a

paint 颜料[peint] n

pen friend 笔友

pet 宠物;宝贝[pet] n

piano 钢琴[pi'ænəu] n

pilot 飞行员;舵手['pailət] n

puzzle 拼图板;猜谜['pʌzl] n

rainy 雨天;多雨的['reini] a

recorder 八孔直笛[ri'kɔ:də] n

restaurant 餐厅['restərɔnt] n

rock 石头;磐石[rɔk] n

September 九月[sep'tembə] n

shake 摇;抖动[ʃeik] n

sitting room 起居室

spaceship 宇宙飞船['speisʃip] n

swan 天鹅 天鹅般纯洁的人[swɔn] n

temple 庙宇;圣堂;寺院['templ] n

thing 东西;事情[θiŋ] n

thunder 雷;雷声['θʌndə] n

top 顶部;头顶;山顶[tɔp] n

triangle 三角铁['traiæŋgl] n

ugly 丑的['ʌgli] a

violin 小提琴 小提琴手[,vaiə'lin] n

watch手表;看守[wɔtʃ] n

weather 天气['weðə] n

windy 有风的;风大的['windi] a

year年;学年[jiə] n

What time is it? 现在几点

It’s…o’clock 现在是几点钟

aquarium 水族馆;鱼缸[ə'kwɛəriəm] n

art and craft 工艺美术[krɑ:ft]

bake 烤;烘[beik] v

bar 栅栏[bɑ:] n

be 是;在[bi:] v

become 变成[bi'kʌm] v

BigMac 巨无霸[mæk]

bin 垃圾箱;容器[bin] n

body 身体;躯体['bɔdi] n

break 课间休息;休息[breik] n

bs(bus car) 表示方法通过[bai] prep

carrot 胡萝卜;红头发['kærət] n

caterpillar 毛虫;蝶['kætə,pilə] n

cheap 便宜的;廉价的[tʃi:p] a

cocoon 茧;卵袋[kə'ku:n] n

country park 乡村公园['kʌntri]

crocodile 鳄鱼['krɔkədail] n

cross 穿过 度过[krɔ:s] v

cupboard 小厨;碗柜['kʌbəd] n

dangerous 危险的['deindʒərəs] a

dear昂贵的;珍贵的[diə] a

dessert 甜点;餐后甜点[di'zə:t] n

diver跳水者;潜水员['daivə] n

doesn't不 aux v

dolphin 海豚['dɔlfin] n

drink 饮料[driŋk] n

drink 喝;饮;举杯祝贺[driŋk] v

eighth 第八[eitθ] num

eighty 八十['eiti] num

eleventh 第十一[i'levnθ] num

feeler 触角;触须['fi:lə] n

fifth 第五[fifθ] num

fourth 第四;四分之一[fɔ:θ] num

french fries 炸薯条[frentʃ] [fraiz] n

garden 花园;菜园;游乐场['gɑ:dn] n

glue 胶水[glu:] n

go out 出去;外出['gəu aut]

high 高的[hai] a

hundred 一百['hʌndrəd] num

if 如果[if] conj

invitation 请帖 [,invi'teiʃən] n

island 岛;安全岛['ailənd] n

jungle 丛林['dʒʌŋgl] n

lay(eggs) 下(蛋);产卵[lei] v

Let’s=let us 让我们

make a noise 吵闹

map 地图[mæp] n

Maths 数学[mæθs] n

McChicken 麦香鸡 n

mean 意指[mi:n] vt

mice 老鼠(复数)[mais] n.pl

need 需要[ni:d] v

night 夜间;黑暗[nait] n

ninety 九十['nainti] num

ninth 第九;九分之一[nainθ] num

nod 点头[nɔd] vt

note 纸币;笔记[nəut] n

ocean 海洋['əuʃən] n

or或;还是[ɔ:] conj

out 通过……而出[aut] prep

outside 向外面;在外面['aut'said] adv

party 聚会;党派['pɑ:ti] n

physical education 体育课['fizikəl] [,edjukeiʃn] n

peel 剥(皮)[pi:l] n

picnic 野餐['piknik] n

place 地方;住所;席位[pleis] n

play with 玩;与…一起玩['plei wið]

potato 马铃薯[pə'teitəu] n

road 路;街道[rəud] n

rule 规则[ru:l] n

salt 盐;风趣[sɔ:lt] n

sausage 香肠['sɔ:sidʒ] n

scissors 剪刀['sizəz] n

seal 海豹[si:l] n

second 第二['sekənd] num

seventh 第七['sevnθ] num

seventy 七十['sevnti] num

shark 鲨鱼['ʃɑ:k] n

shout 叫喊[ʃaut] v

show 出示[ʃəu] vt

sick 有病的[sik] a

sign 标志;符号[sain] n

sixth 第六[siksθ] num

sixty 六十['siksti] num

smoke 抽烟[sməuk] v

spell 拼;拼写[spel] v

sale 打折销售;出售[seil] n

station 车站;电台;基地['steiʃən] n

subject 科目;主题['sʌbdʒikt] n

tape 胶带;带子;磁带[teip] n

tenth 第十[tenθ] num

term 学期;期限[tə:m] n

theatre 剧场['θiətə] n

third 第三[θə:d] num

thirtieth 第三十['θə:tiiθ] num

through 穿过[θru:] prep

timetable 课程表;火车时刻表['taim,teibl] n

wait 等[weit] v

traffic light 红绿灯['træfik]

tram (有轨)电车[træm] n

twelfth 第十二[twelfθ] num

twentieth 第二十['twentiiθ] num

twenty-first 第二十一[,twenti'fə:st] num

use 使用[ju:z] vt

uniform 制服;军服['ju:nifɔ:m] n

underground 地下['ʌndəgraund] n

vegetable 蔬菜;植物['vedʒitəbl] n

visit 游览['vizit] v

tower 塔;高楼['tauə] n

way(= method) ['meθəd] 方法 n

way(= direction) [wei] [di'rekʃən] 方向 n

wait for等候

wear 穿;佩戴[wɛə] v

wing 翅膀[wiŋ] n

zoo keeper饲养员['ki:pə] n

Here’s/Here are some ……给你……

There you are 在这儿

Can i…… 我能……

Let’s…… 让我们……

Can I have……,please? 我可以有

How do you spell that in Englis? 你怎么用英文拼那个词?

asleep 睡着的[ə'sli:p] a

awake 醒着[ə'weik] a

be quiet 轻点['kwaiət]

cushion 靠垫;坐垫['kuʃən] n

cage 笼子;监牢[keidʒ] n

castle 城堡['kɑ:sl] n

diary 日记;日记簿['daiəri] n

different 不同的['difərənt] a

dinosaur 恐龙['dainəsɔ:] n

durian 榴莲['djuəriən] n

favorite 特别喜爱['feivərit] a

fluffy 蓬松的['flʌfi] a

furniture 家具['fə:nitʃə] n

giant 巨人;伟人['dʒaiənt] n

glasses 眼镜;双筒望远镜['glɑ:siz] n

goal 得分;守门员[gəul] n

hammer 锤子;链球['hæmə] n

hide 把……藏起来[haid] vt

hissing 发出嘶嘶声['hisiŋ] a

humming 发出嗡嗡声['hʌmiŋ] a

in from of 在……前面

Inside 在……里面 prep

instrument 器具;仪器['instrumənt] a

lady 女士;夫人;小姐['leidi] a

millimeter毫米;公厘['mili,mi:tə] a

musical 音乐的['mju:zikəl] a

outside 在……外面 prep

parcel 小包;包裹['pɑ:sl] n

plum 梅子;洋李[plʌm] a

police station 警署;派出所

pond 水池;池塘[pɔnd] n

pop 流行;流行音乐[pɔp] n

puppet 木偶;傀儡['pʌpit] n

rise 升起[raiz] vi

roll over 打滚[rəul] ['əuvə]

roll 打滚;转动;晃动[rəul] v

rough 粗糙的;毛茸茸的[rʌf] a

rug 小地毯[rʌg] n

same 相同的[seim] a

score 得分;起跑线;终点线 [skɔ:] n

screwdriver 螺丝刀['skru:,draivə] n

shadow 影子;幻象;阴影['ʃædəu] n

shaker 摇动器;搅拌器['ʃeikə] n

shelf 书架[ʃelf] n

elf 小精灵;顽皮的孩子[elf] n

shiny 光亮的;闪耀的['ʃaini] a

sign 指示牌;手势[sain] v

skateboard 滑板['skeitbɔ:d] n

sofa 沙发;长椅['səufə] n

storm 暴风[stɔ:m] n

string 绳子;线[striŋ] n

tadpole 蝌蚪['tædpəul] n

theirs 他们的(东西)[ðɛəz] pron

touch 摸[tʌtʃ] v

twenty-five 二十五 num

wheel 轮子;车轮[hwi:l] n

you’re welcome 不用谢

hooray 好啊(感叹词)[hu'rei] int

相关文章

abab的四字成语大全集(小学4年级aabc成语大全)

abab的四字成语大全集(小学4年级aabc成语大全)

请写出4个AABC形式的成语,孩子作业里这样的题型总能把家长难倒!虽说平时爸妈们也见了不少这样的词,但等到要用的时候就是想不起来! 今天这篇文章,汇总了AABC、ABCC、AABB...

六年级上册第3课古诗三首重点句(第3课古诗三首六年级下知识点整理)

六年级上册第3课古诗三首重点句(第3课古诗三首六年级下知识点整理)

知识点 一、我会写组词 涯:yá(天涯、生涯、天涯海角) 莺:yīng(黄莺、夜莺、莺歌燕舞) 多音字 曲:qū(曲折)qǔ(歌曲) 簸:bǒ (簸一簸...

人教版四年级上册语文期中知识点总结(人教版四年级语文上册知识点归纳)

人教版四年级上册语文期中知识点总结(人教版四年级语文上册知识点归纳)

人教版四年级上册语文期中知识点汇总(1-4单元),赶紧给孩子看! 期中知识汇总 第一单元 一、多音字不可轻。 号(学号hào)(风号háo浪吼) 闷(闷mēn热)(...

一年级上册语文看拼音写汉字打印(专项练习一年级上册看拼音写词语)

一年级上册语文看拼音写汉字打印(专项练习一年级上册看拼音写词语)

本份练习是根据人教版一年级上册课本制作的,涵盖了本册中的生字词语,孩子能做多少就说明孩子的积累量有多少。 这是属于基础知识复习卷, 老师们也可以将这份练习打印给学生做,可以从侧面反映出学生的...

部编版二年级下册语文词语表拼音(二年级上册语文生字表拼音和组词)

课文 1小蝌蚪找妈妈 两 liăng 两个 两人 两块 斤两 两边 两篇 就 jiù 就是 就来 成就 迁就 就业 就位 哪 nă 哪里 在哪 哪些 哪边 哪天 哪个 哪样 宽...

六年级上学期第七单元语文园地(语文六年级上册第七单元知识整理)

六年级上学期第七单元语文园地(语文六年级上册第七单元知识整理)

部编版六年级语文上册,第七单元语文园地一共安排了三个板块,分别是“交流平台:词句段运用、日积月累”。 这些内容需要怎样去学习呢?看资深教师杜du的手写笔记,带学生学好第七单元语文园地。...

小学阶段常用近义词和反义词(三年级上学期近义词反义词大全)

小学阶段常用近义词和反义词(三年级上学期近义词反义词大全)

小学课本中常见的近义词 A 哀求-请求-恳求 哀伤-悲伤-哀痛 矮小-弱小-低矮 爱戴-拥戴-尊敬 爱好-嗜好-喜好 爱护-爱惜-维护 安定...

四年级多音字近义词反义词(四年级上册常用反义词大全)

四年级多音字近义词反义词(四年级上册常用反义词大全)

第二单元基础知识复习 一、二会字 揭jiē 啪pā 苔tái 囚qíu 框kuàng 启qǐ 锐 ruì 铛dāng 荧yíng 屏píng 索suǒ 赖lài 舶bó...

部编版小学三年级语文下册生字组词(最新部编版三年级语文识字表组词)

部编版小学三年级语文下册生字组词(最新部编版三年级语文识字表组词)

小学生之间学习的差距,是怎么越来越大的呢?李老师认为:一共有三个核心因素。 第一个核心因素,是学习习惯 学生的学习习惯有很多,其中最重要的,就是时间管理的习惯。 有的孩子放...

一年级上学期近义词反义词(一年级二年级近义词反义词大全)

一年级上学期近义词反义词(一年级二年级近义词反义词大全)

多音会贯穿小学六年生活。我的女儿二年级上,所以,我用一上午整理了一年级一年和二年级上的近反义词。希望大家多多收藏,保存下来,没事看一看。 一年级上学期 第一单元 近义词 站...

七年级上册数学正负数加减法(七年级上册数学正负数相加口诀)

1.下列各数中是正数的是( ) A. -1 B. -0.5 C.5 D.+0 2.在+3, 0,1,-5四个数中,负数是( ) A.+3 B.-5 C.1 D.0 3.下列...

发表评论    

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。